Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht. Een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft.

De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij mag de grond in erfpacht voorzien van een opstal en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht (inclusief de opstal) te verkopen. Het recht van erfpacht is in Nederland geregeld in boek 5, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar (bij erfpacht vaak de bloot eigenaar genoemd) jaarlijks een bedrag, de canon. In de praktijk komt het overigens vaak voor dat de canon in één keer voor de gehele looptijd van de erfpacht wordt afgekocht. Erfpacht wordt vaak verleend voor een bepaalde tijd; 49 en 99 jaar komen het vaakst voor. Oorspronkelijk komt het recht van erfpacht voor in de landbouw, waar het ook nu nog veel wordt toegepast als agrarisch erfpacht. In de provincie Groningen bestaat nog een variant waarbij sprake is van een eeuwigdurend recht van erfpacht, het recht van beklemming.

Later werd het recht ook gehanteerd door een aantal gemeenten. Deze wilden op deze wijze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht en niet in eigendom, profiteert de gemeente dan ook van de waardestijging. In de praktijk wordt de erfpacht als deze afloopt, omdat de termijn is verstreken, verlengd. De (bloot) eigenaar kan bij die verlenging dan een aanzienlijk hogere canon bedingen, waardoor de gemeente profiteert van de waardestijging.

De Nederlandse banken zijn terughoudend voor wat betreft het verstrekken van hypotheken voor huizen op erfpacht. De lastige verkoopbaarheid en onzekerheid over een stabiele canon zijn daar debet aan. Vooralsnog is de canon wel fiscaal aftrekbaar.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl